Στόχοι προς όφελος των δραστηριοτήτων μας

Δραστηριότητες_εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Η δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας και τις λύσεις που παρέχουμε στους αγρότες. Στις δεκαετείς δεσμεύσεις μας περιλαμβάνονται οι βιώσιμες καινοτομίες, η χάραξη μιας στρατηγικής σε σχέση με το κλίμα, η χρήση αποκλειστικά βιώσιμων συσκευασιών και η αύξηση των προσπαθειών βιωσιμότητας των εγκαταστάσεών μας.

Οι στόχοι μας για το 2030

Απαίτηση κριτηρίων βιωσιμότητας για νέα προϊόντα

Έως το 2025, κάθε νέο προϊόν της Corteva Agriscience θα πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχουμε ορίσει.

Ο μετασχηματισμός και η καινοτομία στο αγροτικό σύστημα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Για αυτόν τον λόγο, κάθε νέο σχέδιο προϊόντος που αναπτύσσουμε θα πληροί συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας πριν προωθηθεί στην γραμμή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.

Διαχείριση των εκπομπών μας αερίων θερμοκηπίου (GHG)

Διαμόρφωση της στρατηγικής μας για το κλίμα όσον αφορά στις εκπομπές των πεδίων 1, 2 και 3, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων στόχων μείωσης έως την 1η Ιουνίου 2021.

Μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα στην προσπάθεια μετριασμού της κλιματικής αλλαγής εστιάζοντας σε ευκαιρίες ανανεώσιμης και αποδοτικής ενέργειας και υλοποιώντας ένα δεκαετές σχέδιο μείωσης εκπομπών.

Οι εκπομπές πεδίου 1 προέρχονται από πηγές οι οποίες ανήκουν στην εταιρεία ή ελέγχονται από αυτήν. Οι εκπομπές πεδίου 2 είναι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή ηλεκτρισμού που αγοράζεται από τρίτους και καταναλώνεται από την εταιρεία. Οι εκπομπές πεδίου 3 είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά προέρχονται από πηγές που δεν ανήκουν στην εταιρεία και δεν ελέγχονται από αυτήν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών στον ιστότοπο https://ghgprotocol.org/.

Χρήση αποκλειστικά βιώσιμων συσκευασιών

Όλα τα υλικά συσκευασίας θα είναι επαναχρησιμοποιούμενα ή ανακυκλώσιμα έως το 2030.

Τα βιώσιμα υλικά συσκευασίας μειώνουν τη συνολική χρήση πλαστικών και τα απόβλητα. Αναπτύσσουμε νέες διαδικασίες και τεχνολογίες που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.

Αύξηση των προσπαθειών βιωσιμότητας των εγκαταστάσεών μας

Αύξηση της βιωσιμότητας της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης της Corteva Agriscience μέσω της μείωσης αποβλήτων, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αυξημένης βιοποικιλότητας.

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε επίπεδο μηδενικής ταφής για όλες τις εργασίες που αφορούν στους σπόρους και διατηρούμε τους υδάτινους πόρους σε περιοχές μεγάλης καταπόνησης. Επίσης, θα εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές βιοποικιλότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα ερευνητικά αγροκτήματα της Corteva.

Γυναίκα επιθεωρεί καλαμπόκια

Κάνουμε πάντα το σωστό, με τη διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων και την διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ασφάλεια και διαφάνεια.

Βασική αξία της Corteva