Στόχοι προς όφελος των δραστηριοτήτων μας

Δραστηριότητες_εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Η δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας και τις λύσεις που παρέχουμε στους αγρότες. Στις δεκαετείς δεσμεύσεις μας περιλαμβάνονται οι βιώσιμες καινοτομίες, η χάραξη μιας στρατηγικής σε σχέση με το κλίμα, η χρήση αποκλειστικά βιώσιμων συσκευασιών και η αύξηση των προσπαθειών βιωσιμότητας των εγκαταστάσεών μας.

Οι στόχοι μας για το 2030

Απαίτηση κριτηρίων βιωσιμότητας για νέα προϊόντα

Έως το 2025, κάθε νέο προϊόν της Corteva Agriscience θα πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχουμε ορίσει.

Ο μετασχηματισμός και η καινοτομία στο αγροτικό σύστημα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Για αυτόν τον λόγο, κάθε νέο σχέδιο προϊόντος που αναπτύσσουμε θα πληροί συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας πριν προωθηθεί στην γραμμή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Επίτευξη μείωσης της έντασης κατά 65% στις εκπομπές πεδίου 1 και 2 και μείωση της έντασης 20% στις εκπομπές πεδίου 3 έως το 2030 με δέσμευση σε εταιρικούς στόχους που βασίζονται στην επιστήμη.

Καθώς οι αγρότες και ο αγροτικός κλάδος αντιμετωπίζουν τις άμεσες επιπτώσεις ενός μεταβαλλόμενου κλίματος, η δέσμευσή μας σε στόχους που βασίζονται στην επιστήμη εναρμονίστηκε με το σενάριο 1.5oC ή εκπέμπει το μήνυμα ότι σκοπεύουμε να συμβάλλουμε σε αυτό το σημαντικό ζήτημα.

Χρήση αποκλειστικά βιώσιμων συσκευασιών

Όλα τα υλικά συσκευασίας θα είναι επαναχρησιμοποιούμενα ή ανακυκλώσιμα έως το 2030.

Τα βιώσιμα υλικά συσκευασίας μειώνουν τη συνολική χρήση πλαστικών και τα απόβλητα. Αναπτύσσουμε νέες διαδικασίες και τεχνολογίες που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.

Αύξηση των προσπαθειών μας βιωσιμότητας

Πιο βιώσιμη λειτουργία μέσω της μείωσης αποβλήτων, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας., της αύξησης της διαφάνειας και της βιώσιμης παροχής υλών.

Για παράδειγμα, στόχος μας είναι να επιτύχουμε επίπεδο μηδενικής ταφής για όλες τις εργασίες που αφορούν στους σπόρους και διατηρούμε τους υδάτινους πόρους σε περιοχές μεγάλης καταπόνησης. Επίσης, θα εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές βιοποικιλότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα ερευνητικά αγροκτήματα της Corteva. Επιπλέον, θα αυξήσουμε τη συμπερίληψη στη βάση εφοδιασμού μας για να επιτύχουμε το 25% των παγκόσμιων διευθυνσιοδοτούμενων δαπανών με διαφορετικούς προμηθευτές και μικρές επιχειρήσεις έως το 2030. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευσή μας στην ένταξη, τη διαφορετικότητα και την ισότητα.

Γυναίκα επιθεωρεί καλαμπόκια

Κάνουμε πάντα το σωστό, με τη διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων και την διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ασφάλεια και διαφάνεια.

— Βασική αξία της Corteva