Όροι χρήσης

Revised 18/10/2019

Καλώςήρθατε. ΗDowDuPont σαςπροσφέρειτηνπαρούσατοποθεσίαWeb στοπλαίσιοτωνπαρακάτωόρωνκαιπροϋποθέσεων(«Όροι»). ΟιΌροιισχύουνγιααυτήντηντοποθεσίαWeb πουβρίσκεταιστηδιεύθυνσηwww.dow-dupont.com(«Τοποθεσία»). ΗΤοποθεσία(συμπεριλαμβανομένωντουπεριεχομένου, τηςσχεδίασης, τηςδομήςκαιτηςεμφάνισήςτης) αποτελείιδιοκτησίατηςDowDuPont, Inc. καιπροστατεύεταιαπότουςνόμουςγιαταπνευματικάδικαιώματακαιταεμπορικάσήματα, καθώςκαιάλλουςνόμουςπερίπνευματικήςιδιοκτησίαςκαιαθέμιτουανταγωνισμού. ΗχρήσητηςΤοποθεσίαςσυνεπάγεταιτηναποδοχήαυτώντωνΌρων. ΑνδενσυμφωνείτεμεοποιονδήποτεαπόαυτούςτουςΌρους, μηνχρησιμοποιείτετηνΤοποθεσία. ΑνέχετεερωτήσειςσχετικάμεαυτούςτουςΌρους, επικοινωνήστεμετηνDowDuPont.

Ιδιωτικό απόρρητο

Η χρήση της παρούσας τοποθεσίας διέπεται επίσης από τη Δήλωση απορρήτου της DuPont και τη Δήλωση απορρήτου της Dow που περιλαμβάνονται στο παρόν με αναφορά. Επίσης, αναγνωρίζεται και συμφωνείτε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι ποτέ απόλυτα ιδιωτική ή ασφαλής και υπάρχει η πιθανότητα οι πληροφορίες που στέλνετε ή λαμβάνετε μέσω της Τοποθεσίας να υποκλαπούν από άλλους, ακόμη και αν υπάρχει ειδοποίηση ότι μια συγκεκριμένη μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη. 

Αναθεωρήσεις Όρων χρήσης

Η DowDuPont μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, επικαιροποιώντας την παρούσα ανάρτηση. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία μετά την ολοκλήρωση αυτών των τροποποιήσεων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους αναθεωρημένους Όρους.

Περιορισμοί γενικής χρήσης

Η DowDuPont, η Dow, η DuPont ή τρίτα μέρη που παρέχουν δικαιώματα στην DowDuPont, την Dow ή την DuPont διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα από και προς το υλικό αυτής της τοποθεσίας, που αποτελεί έργο με κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της DowDuPont, της Dow, της DuPont ή των εν λόγω τρίτων μερών. Η DowDuPont σας εκχωρεί μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης και εμφάνισης του υλικού σε αυτήν την Τοποθεσία αποκλειστικά στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας και μόνο για σκοπούς αλληλεπίδρασης με την παρούσα Τοποθεσία. Εκτός των όσων αναφέρονται στο παρόν, δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής, λήψης, εμφάνισης, εκτέλεσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, επεξεργασίας, μεταβολής ή βελτίωσης οποιουδήποτε εκ των υλικών αυτής της Τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτή η περιορισμένη άδεια χρήσης θα λήξει αυτόματα, χωρίς ειδοποίηση, αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους. Μετά τη λήξη της, πρέπει να διαγράψετε και να καταστρέψετε αμέσως τα υλικά που λάβατε και εκτυπώσατε. Δεν κατέχετε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον (ούτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε και προς την παρούσα Τοποθεσία ή οποιοδήποτε από τα υλικά της Τοποθεσίας.

Συμφωνείτε να μην «πλαισιώσετε» ή «κατοπτρίσετε» την παρούσα Τοποθεσία ή οποιοδήποτε από τα υλικά που περιλαμβάνονται σε ή είναι προσβάσιμα από την παρούσα Τοποθεσία, σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή συσκευή που βασίζεται στο διαδίκτυο χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της DowDuPont. Επίσης συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε «page-scrape» ή άλλη αυτόματη συσκευή, αλγόριθμο ή πρόγραμμα ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μη αυτόματη διαδικασία για να αποκτήσετε πρόσβαση, να αντιγράψετε ή να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε τμήμα αυτής της τοποθεσίας ή τα υλικά της Τοποθεσίας, για να αναπαραγάγετε ή να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης της παρούσας Τοποθεσίας ή για να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό της Τοποθεσίας εκτός των όσων προβλέπονται από την DowDuPont και διατίθενται μέσω της παρούσας Τοποθεσίας.

Δεν επιτρέπεται:
1.    να προσπαθήσετε, μέσω ηλεκτρονικής παρείσφρησης, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου παράνομου μέσου, να αποκτήσετε πρόσβαση σε,

2.    να δοκιμάσετε, να σαρώσετε ή να ανιχνεύσετε την ευπάθεια ή

3.    να ανιχνεύσετε, να αποπειραθείτε να ανιχνεύσετε, να αναζητήσετε αντίστροφα ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιονδήποτε άλλο χρήστη της παρούσας τοποθεσίας ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή περιεχόμενο της Τοποθεσίας ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος, δικτύου ή διακομιστή της Dow ή της DuPont.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της Τοποθεσίας για παράνομο σκοπό ή για σκοπό που παραβιάζει αυτούς τους όρους ή να αιτηθείτε δραστηριότητα που είναι παράνομη ή παραβιάζει τα δικαιώματα της DowDuPont, της Dow, της DuPont και άλλων.
Η DowDuPont, η Dow ή η DuPont δεν παρακολουθούν συστηματικά τις καταχωρίσεις σας ή άλλη δραστηριότητα στην Τοποθεσία, αλλά διατηρούν το δικαίωμα να το πράξουν. Ωστόσο, αν η DowDuPont αντιληφθεί ανάρμοστη χρήση της Τοποθεσίας ή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της, η DowDuPont, η Dow ή η DuPont θα απαντήσει με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Αναγνωρίζετε ότι η DowDuPont, η Dow ή η DuPont θα έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν στις αστυνομικές αρχές τις ενέργειες που ενδέχεται να θεωρηθούν παράνομες, όπως και οποιαδήποτε αναφορά λαμβάνει για παρόμοιες συμπεριφορές. Όταν απαιτηθεί, θα συνεργαστούμε πλήρως με τις αστυνομικές αρχές σε οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με εικαζόμενη παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

Διαθεσιμότητα

Η Dow και η DuPont διαθέτουν διάφορες τοποθεσίες Web που προσφέρουν προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο και διάφορες άλλες λειτουργίες (συλλογικά «Υπηρεσίες») σε συγκεκριμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται σε μια περιοχή ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που προσφέρονται σε άλλες περιοχές, λόγω της διαθεσιμότητας, των τοπικών ή περιφερειακών νόμων, του ρυθμιστικού καθεστώτος, της αποστολής και άλλων παραμέτρων. Η DowDuPont, η Dow και η DuPont δεν εγγυώνται ότι ένας χρήστης σε μια περιοχή μπορεί να αποκτήσει τις Υπηρεσίες σε άλλη περιοχή και η DowDuPont, η Dow ή η DuPont μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία ενός χρήσης ή να ανακατευθύνει τον χρήστη στην τοποθεσία που αντιστοιχεί στην περιοχή του χρήστη, αν ένας χρήστης προσπαθήσει να παραγγείλει Υπηρεσίες που προσφέρονται σε μια τοποθεσία άλλης περιοχής.
Οι πληροφορίες που η DowDuPont, η Dow ή DuPont δημοσιεύουν στον παγκόσμιο ιστό ενδέχεται να περιλαμβάνουν αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες που δεν ανακοινώνονται ή δεν διατίθενται στην περιοχή σας. Οι εν λόγω αναφορές δεν συνυποδηλώνουν ότι η εταιρεία προσπαθεί να διαφημίσει αυτά τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες στην περιοχή σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο της Dow ή της DuPont για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που ενδέχεται να διατίθενται σε εσάς.

Σύνδεσμοι

Από την τοποθεσία της DowDuPont προς μια τοποθεσία Webτρίτου μέρους
Η παρούσα Τοποθεσία ενδέχεται να συνδέεται με άλλεςτοποθεσίες στον παγκόσμιο ιστό που δεν ελέγχονται ή δενδιατηρούνται από την DowDuPont. Οι εν λόγω σύνδεσμοι δενσυνεπάγονται την υποστήριξη της DowDuPont, της Dow ή τηςDuPont προς οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες.Αναγνωρίζετε ότι η DowDuPont παρέχει αυτούς τουςσυνδέσμους σε εσάς αποκλειστικά για λόγους εξυπηρέτησης καισυμφωνείτε ότι η DowDuPont, η Dow και η DuPont δενευθύνονται για το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους πουεμφανίζονται στις εν λόγω τοποθεσίες με τις οποίες ενδέχεται νασυνδεθείτε. Επιπροσθέτως, συμφωνείτε ότι η DowDuPont, η Dowή η DuPont δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση γιατυχόν αλληλογραφία, προώθηση ή αγορά ανάμεσα σε εσάς καιτον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή οποιασδήποτε τέτοιαςτοποθεσίας.

Από τοποθεσίες Web τρίτου μέρους προς την τοποθεσία τηςDowDuPont

 • Δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλαισίων ή άλλων περιβαλλόντων πλαισίωσης γύρω από οποιαδήποτε σελίδα ή υλικά σε αυτήν την τοποθεσία Web ή η χρήση άλλων τεχνικών που μεταβάλλουν σε οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου εντός της τοποθεσίας Web. 
 • Δεν επιτρέπεται η σύγκριση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Dow ή της DuPont με ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες. 
 • Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή υλικών της παρούσας τοποθεσίας Web ή των λογοτύπων και των εμπορικών σημάτων της DowDuPont, της Dow ή της DuPont. 
 • Δεν επιτρέπεται η εσφαλμένη δήλωση της σχέσης σας με την DowDuPont. 
 • Δεν επιτρέπεται να υπαινίσσεστε ότι η DowDuPont εγκρίνει και υποστηρίζει το συνδεόμενο μέρος, την τοποθεσία Web του συνδεόμενου μέρους ή τις προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων του συνδεόμενου μέρους με οποιονδήποτε τρόπο. 
 • Δεν επιτρέπεται να παρουσιάζετε ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις σχετικά με την DowDuPont ή να βλάπτετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την καλή θέληση που είναι συσχετισμένη με το όνομα και τα εμπορικά σήματα της DowDuPont. 
 • Η συνδεόμενη τοποθεσία δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως καταχρηστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, χυδαίο ή προσβλητικό, εξαιρετικά βίαιο ή περιεχόμενο που παραβιάζει ή ενθαρρύνει άλλους να παραβιάσουν την ισχύουσα νομοθεσία, και 
 • Η συνδεόμενη τοποθεσία δεν περιέχει περιεχόμενο που θαμπορούσε να ερμηνευθεί ως άσεμνο, πορνογραφικό ήρητώς σεξουαλικό.

Ως περαιτέρω προϋπόθεση για να επιτρέπεται η σύνδεση με τηνπαρούσα τοποθεσία Web, το συνδεόμενο μέρος συμφωνεί ότι ηDowDuPont ενδέχεται, οποιαδήποτε στιγμή και κατά τηδιακριτικής της ευχέρεια, να καταργήσει την άδεια σύνδεσης σεαυτήν την τοποθεσία Web. Σε αυτήν την περίπτωση, τοσυνδεόμενο μέρος συμφωνεί να αφαιρέσει αμέσως όλους τουςσυνδέσμους προς αυτήν την τοποθεσία Web.
Εφόσον συνδεθεί στην παρούσα τοποθεσία Web, τοσυνδεόμενο μέρος συμφωνεί ότι θα υπερασπίζεται, θααποζημιώνει και προστατεύει την DowDuPont Inc, την Dow Chemical Company και την E.I. du Pont de Nemours and Company, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τουςυπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους εκπροσώπους, τουςδικαιοπαρόχους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες τουςέναντι βλάβης από και προς όλες τις ζημίες, τα έξοδα, τιςφθορές, τις υποχρεώσεις και τις δαπάνεςσυμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των δικηγορικών αμοιβώνκαι των εξόδων υπεράσπισης, που προκύπτουν από την ενλόγω σύνδεση. Η DowDuPont, η Dow και η DuPont δεν φέρουνκαμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, παραδειγματικές,παρεπόμενες, ποινικές, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες σε σχέσημε τη σύνδεση ή χρήση της εν λόγω σύνδεσης, και δενπαρέχουν εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές,όσον αφορά τις εν λόγω συνδέσεις.

Αποποίηση εγγυήσεων

Η χρήση της παρούσας Τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.Αυτή η Τοποθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ήσφάλματα που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των υλικώντης Τοποθεσίας. Τα υλικά δεν έχουν επαληθευθεί ή πιστοποιηθείανεξάρτητα εν όλω ή εν μέρει από την DowDuPont. ΗDowDuPont δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την επικαιρότητα τωνυλικών. Η DowDuPont, η Dow ή η DuPont δεν φέρει ευθύνη γιατυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα υλικά, είτε παρέχονται απότην DowDuPont, την Dow, την DuPont ή από τρίτο μέρος.
ΑΥΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ«ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η DOWDUPONT, Η DOW Ή ΗDUPONT, ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΉΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB, ΔΕΝΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕΥΛΙΚΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΟΛΕΣ ΟΙΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ,ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΔΙΑ ΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Η DOWDUPONT, ΗDOW Ή Η DUPONT ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙΖΗΜΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ,ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ Ή ΠΟΙΝΙΚΩΝΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟΕΣΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η DUPONT ΕΙΧΕΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ.

Εξαίρεση για τους πολίτες της ΕΕ: ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Η DOWDUPONT ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ ΗΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΗΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΑΜΕΛΕΙΑ.

Ανακρίβειες ή Σφάλματα

Οι περιγραφές, εικόνες και άλλες παρουσιάσεις προϊόντωνστην Τοποθεσία ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες καισφάλματα. Η DowDuPont, η Dow ή η DuPont δεν εγγυώνταιτην ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών.

Τοπικοί νόμοι - Έλεγχος εξαγωγών

Η DowDuPont, μαζί με την Dow και την DuPont, ελέγχει καιδιαχειρίζεται την Τοποθεσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες τηςΑμερικής. Τα υλικά και οι Υπηρεσίες σε αυτήν την Τοποθεσίαυπόκεινται, από κάθε άποψη, στους νόμους και τους κανονισμούςτων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι κατά καιρούςδιέπουν την άδεια χρήσης και την παράδοση τεχνολογιών καιπροϊόντων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων τωνκανονισμών ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ, και τυχόν διάδοχηςνομοθεσίας ή κανονισμών που εκδίδονται από το ΥπουργείοΕμπορίου των ΗΠΑ, τη Διοίκηση διεθνών εμπορικώνσυναλλαγών ή το Γραφείο αδειών εξαγωγών. Η εκτροπή των ενλόγω αγαθών σε αντίθεση με τη νομοθεσία των ΗΠΑαπαγορεύεται. Ούτε τα υλικά ούτε οποιαδήποτε πληροφορία πουαποκτήθηκε μέσω της χρήσης της Τοποθεσίας μπορούν νααποκτηθούν, να αποσταλούν, να μεταφερθούν ή να επανεξαχθούν,άμεσα ή έμμεσα, σε απαγορευμένες ή αποκλεισμένες χώρες ήστους υπηκόους τους, ούτε να χρησιμοποιηθούν για πυρηνικέςδραστηριότητες, χημικά ή βιολογικά όπλα ή πυραυλικά έργα,εκτός αν έχουν εγκριθεί ρητά από την κυβέρνηση των ΗνωμένωνΠολιτειών για αυτούς τους σκοπούς. Οφείλετε να συμμορφώνεστεαυστηρά με όλους τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών περίεξαγωγών και να αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη για τηναπόκτηση αδειών εξαγωγής ή επανεξαγωγής, όπως απαιτείται.
Αν χρησιμοποιείτε την παρούσα Τοποθεσία εκτός των ΗνωμένωνΠολιτειών της Αμερικής, φέρετε επίσης ευθύνη για τησυμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμος,συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κανονισμών για τις εξαγωγέςκαι τις εισαγωγές.

Εμπορικά σήματα

Το λογότυπο της DowDuPont, το λογότυπο Dow Diamond,το λογότυπο DuPont Oval, η DuPont, η The miracles of science και όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνουν τησήμανση™ ή ®αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματακατατεθέντα της DowDuPont Inc. ή των συγγενών εταιρειώντης. Τα εμπορικά σήματα της DowDuPont, της Dow και τηςDuPont trademarks δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σεσχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν αποτελείπροϊόν ή υπηρεσία της DowDuPont, της Dow ή της DuPont,κατά περίπτωση.

Αυτόκλητες ιδέες

Παρόλου που ενδιαφερόμαστε πάντα για ιδέες και προτάσεις,διαπιστώσαμε ότι συχνά μια ιδέα ή πρόταση που υποβλήθηκε σεεμάς έχει ήδη διατεθεί από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένωνδημοσιεύσεων ή εργασιών του προσωπικού μας. Αυτό μπορεί ναοδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά την προέλευση της ιδέας ή τηςπρότασης. Για αυτόν τον λόγο, προτιμούμε να μαςγνωστοποιούνται μόνο εφευρέσεις με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αν,παρόλα αυτά, υποβάλλετε σε εμάς την ιδέα σας, και ανεξάρτητααπό οτιδήποτε πείτε ή γράψετε σε σχέση με την υποβολή σας,εκτός αν η DowDuPont ή μια συγγενής εταιρεία της συνάψειχωριστεί γραπτή συμφωνία που καλύπτει την υποβολή,οποιαδήποτε υποβολή στην DowDuPont ή στις συγγενείςεταιρείες της, συμπεριλαμβανομένων ιδεών για νέα προϊόντα ήτεχνολογίες, βελτιώσεων ή ενισχύσεων των υφιστάμενωνπροϊόντων ή τεχνολογιών, διαδικασιών, υλικών, προγραμμάτωνμάρκετινγκ ή προωθητικών προγραμμάτων ή νέων ονομάτωνπροϊόντων, πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τουςακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 • Η DowDuPont και οι συγγενείς εταιρείες της δεν φέρουν καμία υποχρέωση να τηρούν την υποβολή μυστική ή να την λαμβάνουν σε εμπιστευτική βάση. 
 • Η DowDuPont και οι συγγενείς εταιρείες της δεν φέρουν καμία υποχρέωση να ελέγχουν την υποβολή ή να απαντούν στον αποστολέα. 
 • Η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας της υποβολής θα βασίζεται αποκλειστικά στην προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πνευματικών δικαιωμάτων. 
 • Η DowDuPont και οι συγγενείς εταιρείες της θα κρίνουν αποκλειστικά το ύψος της πληρωμής για την υποβολή, εφόσον ισχύει. 
 • Ο αποστολέας εγγυάται ότι είναι εξουσιοδοτημένος για τηνυποβολή και ότι η υποβολή δεν παραβιάζει οποιαδήποτευποχρέωση που έχει ο αποστολέας σε παρόντα ή πρώηνεργοδότη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.

 

Προϊόν και Σχόλια Τοποθεσίας

Η DowDuPont χαιρετίζει τα σχόλιά σας σχετικά με τηνπαρούσα τοποθεσία και τα υπάρχοντα προϊόντα της Dow καιτης DuPont, εφόσον είναι συμβατά με την ανωτέρωπαράγραφο. Μπορείτε να παράσχετε τα σχόλιά σας ή σεάλλα καθορισμένα σημεία της παρούσας Τοποθεσίας. Τασχόλια που παρέχετε δεν είναι εμπιστευτικά και ηDowDuPont, η Dow και η DuPont μπορούν να ταχρησιμοποιήσουν χωρίς περιορισμούς.

Ισχύουσα νομοθεσία

Εκτός από την υποχρεωτική εφαρμογή της τοπικήςνομοθεσίας, οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τουςπαρόντες Όρους πρέπει να διέπεται από τους νόμους τηςΠολιτείας του Delaware (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής),ανεξάρτητα από την επιλογή ή τις συγκρούσεις τωννομοθετικών διατάξεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.Συμφωνείτε ότι υπόκειστε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίωνπου εδρεύουν στην Πολιτεία του Delaware για την επίλυσηόλων των διαφορών που προκύπτουν από ή σε σχέση μετους παρόντες Όρους ή/και τη χρήση της Τοποθεσίας. 

Μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες

Οι υποβολές σε αυτήν την Τοποθεσία ή η μηεξουσιοδοτημένη χρήση υλικών που περιέχονται σε αυτήντην τοποθεσία ενδέχεται να παραβιάζουν τους νόμους περίπνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, απορρήτουκαι δημοσίευσης, συγκεκριμένα καταστατικά καικανονισμούς περί επικοινωνιών και άλλους ισχύοντεςνόμους και κανονισμούς. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνηγια τις ενέργειές σας ή τις ενέργειες οποιουδήποτε ατόμουχρησιμοποιεί το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασήςσας.Υπό αυτό το πρίσμα, οφείλετε να υπερασπίζεστε, νααποζημιώνετε και να προστατεύετε την DowDuPont, τηνDow και την DuPont, καθώς και τα στελέχη, τουςδιευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τουςεκπροσώπους, τους δικαιοπαρόχους και τουςεπιχειρηματικούς συνεργάτες τους έναντι βλάβης από καιπρος όλες τις απώλειες, τα έξοδα, τις φθορές, τιςυποχρεώσεις και τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένων(ενδεικτικά) των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδωνυπεράσπισης, που προκύπτουν με σκοπό την αποφυγήοποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης από τρίτο μέρος ότιη χρήση της τοποθεσίας από εσάς ή από οποιοδήποτεάτομο που χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη ή/και τονκωδικό πρόσβασής σας (συμπεριλαμβανομένωνενδεικτικά της συμμετοχής σας στα σημεία αναρτήσεωνή των υποβολών σας) παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντανόμο ή κανονισμό ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτουμέρους.